Đã rất nhiều chuyên gia, rất nhiều bài viết, rất nhiều đoạn chia sẻ về vấn đề này, tôi không phải muốn lặp lại lời cảnh báo đấy, nhưng tôi muốn nhắn gửi đến các bạn đã, đang và sẽ đối diện với thực tế...

AgeCode is a young startup established in 3/2016 and based in Ho Chi Minh City, Vietnam. At the moment, we are focusing our resource into human resource consultant. However, in the future, we are planning to expand our business into media & content delivery and IT...